Comissió interna de conflictes interns

La Comissió Interna de Conflictes (CIC) és un òrgan paritari i col·legiat la missió del qual és l'anàlisi i intervenció en situacions de conflictivitat en el treball dins del Departament de Salut de la Plana, sense interferir en els procediments legalment establerts per tractar situacions en les quals pogués haver incorregut en falta disciplinària o en il·lícit penal i emetent informe amb recomanacions que s'elevaran a la persona responsable del centre en què es genere el conflicte.

Per al compliment del deure de confidencialitat, el personal deu plantejar el seu conflicte a la Comissió, seguint aquest procediment:

  • S'emplenarà i registrarà d'entrada (en el Registre General) l'Annex I, model de sol·licitud d'actuació, dirigida a la Presidència de la Comissió de Gestió Interna de Conflictes.
  • La sol·licitud d'actuació haurà d'anar acompanyada d'un SOBRE TANCAT que contindrà:

- Relat dels fets (Annex II)

- Model de consentiment (Annex III): quan la sol·licitud d'actuació estiga feta per persona diferent a l'afectada pel conflicte,

- Qualsevol altra documentació relacionada amb els fets a investigar que es desitge aportar.

  • Des de l'entrada en el Registre del Departament es remetrà, per a la seva tramitació amb caràcter d'urgència, en un termini màxim de 48 hores a la Presidència de la Comissió de Gestió Interna de Conflictes.

Els models de documents que poden ser descarregats són els següents:

Hi ha disponible una adreça de correu electrònic de contacte: cgic_hlp@gva.es