Normalització Lingüística

Segons la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià, el  valencià és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots els ciutadans tenen dret a conéixer-la i a usar-la oralment i per escrit tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies publiques.  El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública, de I'Administració Local i de les altres Corporacions i Institucions Públiques dependents d'aquelles.

L'Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

Des d'aquesta bústia podeu fer-nos arribar les vostres suggerències sobre l'ús del valencià al nostre Departament de Salut.